Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

8•0•8

8•0•8 By Dennis Fujitake
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

8•0•8

8•0•8 By Dennis Fujitake
Photo of Jon J. Murakami

Generation Gap

GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Photo of Jon J. Murakami

Generation Gap

GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Photo of Jon J. Murakami

Generation Gap

GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

8•0•8

8•0•8 By Dennis Fujitake
Comic Shushin, Aug. 4 2017 Issue

Shushin

Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii   Kunan no toki chikara ni naru no wa Kane demo naku hito demo naku Jibun no kokoro no Sokojikara desu When you are suffering, it is neither money nor people that could help...
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

8•0•8

8•0•8 By Dennis Fujitake
Photo of Jon J. Murakami

Generation Gap

GENERATION GAP by Jon J. Murakami
Drawing featuring Dennis Fujitake as a comic

8•0•8

8•0•8 By Dennis Fujitake

Recent Posts

Purchase Culture4Kids!

- Advertisement -