SATURDAY, AUG. 31, 2019  (SUBJECT TO CHANGE) 9:30 a.m. RYUKYU SOKYOKU KOYO KAI HAWAII SHIBU Derek Fujio, President Jane Kaneshiro Sozan Kai Bonnie Miyashiro Soho Kai Yamashiro Yoneko Sokyoku Kenkyu Kai Yasuko Arakawa Aki no Kai Toyoko Toma Sokyo Kai Kazuko Ito Sokyoku Kyoshitsu 9:55 a.m. RYUKYU KOTEN ONGAKU NOMURA RYU ONGAKU KYOKAI HAWAII SHIBU…

To see the full content please subscribe to our annual subscription.
Log In Subscribe