SATURDAY, SEPT. 1, 2018  (SUBJECT TO CHANGE)

9:30 a.m. RYUKYU SOKYOKU KOYO KAI HAWAII SHIBU

Derek Fujio, President, and Sara Nakatsu, Vice President

Jane Kaneshiro Sozan Kai

Bonnie Miyashiro Soho Kai

Yamashiro Yoneko Sokyoku Kenkyu Kai

Yasuko Arakawa Aki no Kai

Sunny Tominaga Sokyoku Sanyuukai

Kazuko Ito Sokyoku Kyoshitsu

To see the full content please subscribe to our Hawaii Herald Online annual subscription.
Log In Subscribe